Katrin Symolka

M.A. Architektin, Assoziierte Partnerin